Sprawa T-279/22: Postanowienie Sądu z dnia 10 kwietnia 2024 r. - Biogen Netherlands v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3617

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 kwietnia 2024 r. - Biogen Netherlands/Komisja
(Sprawa T-279/22) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Zdrowie publiczne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Decyzja w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu "Dimethyl fumarate Mylan - dimethyl fumarate" - Uchylenie zaskarżonej decyzji - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

(C/2024/3617)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Biogen Netherlands BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: C. Schoonderbeek, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Mifsud-Bonnici, A. Sipos i E. Mathieu, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Mylan Ireland Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciel: C. Dekoninck, adwokat)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2022) 3252 (final) z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przyznania na podstawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 726/2004 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu "Dimethyl fumarate Mylan - dimethyl fumarate " jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Biogen Netherlands BV i Komisja Europejska pokrywają własne koszty, w tym te związane z wnioskiem Mylan Ireland Ltd. o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

3) Mylan Ireland Ltd pokrywa własne koszty poniesione w związku z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

1 Dz.U. C 284 z 25.7.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.