Sprawa T-279/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. - Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.231.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. - Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
(Sprawa T-279/18)

Język skargi: angielski

(2018/C 231/53)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: M. Edenborough, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: AxiCorp GmbH

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego AXICORP ALLIANCE - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 072 913

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie R 1473/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
alternatywnie, zmianę zaskarżonej decyzji Piątej Izby Odwoławczej poprzez stwierdzenie, że sprzeciw należy przekazać do ponownego rozpoznania przez Wydział Sprzeciwów w celu zbadania go w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5, a także w świetle art. 8 ust. 4;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą w niniejszym postępowaniu i w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Alternatywnie, na wypadek gdyby AxiCorp GmbH wstąpiła do postępowania w charakterze interwenienta, nakazanie stronie pozwanej i AxiCorp GmbH solidarnego pokrycia kosztów poniesionych przez stronę skarżącą w niniejszym postępowaniu i w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001;
-
Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni specyfikacji wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych i, w konsekwencji, orzekła, że przedstawione dowody używania nie wykazują rzeczywistego używania dla towarów wskazanych w tych specyfikacjach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.