Sprawa T-277/21: Wyrok Sądu z dnia 30 marca 2022 r. - Daimler v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.213.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 marca 2022 r. - Daimler/EUIPO (Przedstawienie trójramiennych elementów na czarnym tle I)
(Sprawa T-278/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego przedstawiającego wzór - Przedstawienie trójramiennych elementów na czarnym tle II - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 213/50)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Daimler AG (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat N. Siebertz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: Schäfer i E. Markakis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 marca 2021 r. (sprawa R 1895/2020-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia stanowiącego wzór przedstawiającego trójramienne gwiazdki na czarnym tle I jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Daimler AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 278 z 12.7.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.