Sprawa T-277/09: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2009 r. - Trasys przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.244.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2009 r. - Trasys przeciwko Komisji

(Sprawa T-277/09)

(2009/C 244/08)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2009 r.)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Trasys (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (przedstawiciele: M. Martens i P. Hermant, lawyers)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Komisji doręczonej skarżącej pismem z dnia 9 czerwca 2009 r., na mocy której odrzucono ofertę skarżącej w ramach części C i E postępowania przetargowego nr 10017 i udzielono zamówienie wybranemu wykonawcy;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej sprawie skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej o odrzuceniu jej oferty złożonej w ramach części C i E otwartego postępowania przetargowego dotyczącego wsparcia dla Urzędu Publikacji oraz CORDIS w celu zapewnienia usług związanych z publikacją i komunikacją(1) oraz udzieleniu zamówienia wybranemu wykonawcy.

Na poparcie swoich żądań skarżąca podnosi cztery zarzuty.

Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że pozwana naruszyła zasadę przejrzystości ustanowioną w art. 100 i art. 89 ust. 1 rozporządzenia finansowego(2), gdyż w nieracjonalny sposób ograniczyła dostęp do zasadniczych informacji i w rezultacie pozbawiła skarżącą możliwości właściwego zrozumienia metody stosowanej przy ocenie ofert oraz powodów, dla których złożona prze nią oferta została odrzucona.

Po drugie, skarżąca twierdzi, że jej oferta została poddana ocenie przy użyciu metody, która jest sprzeczna z zasadami ustanowionymi w art. 89 ust. 1 rozporządzenia finansowego, takimi jak zasada równego traktowania i przejrzystości.

Po trzecie, skarżąca twierdzi, że specyfikacja warunków zamówienia nie była dostatecznie jasna i że dalsze wyjaśnienia instytucji zamawiającej zostały przekazane zbyt późno i w rezultacie, skarżąca nie mogła zaplanować swojej oferty i uwzględnić sposobu, w jaki miała być dokonana ocena.

Po czwarte, skarżąca podnosi, że instytucja zamawiająca dokonała nieracjonalnej i nieproporcjonalnej oceny jej oferty, zawierającej błędy w ocenie, które wpłynęły na wadliwość ostatecznej decyzji.

______

(1) Dz.U. 2008/S 242-321376

(2) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, s. 1)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.