Sprawa T-276/10: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. - El Coto De Rioja przeciwko OHIM - Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.45/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. - El Coto De Rioja przeciwko OHIM - Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

(Sprawa T-276/10)

(2010/C 234/80)

Język skargi: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), Hiszpania] (przedstawiciele: adwokaci J. Grimau Muñoz i J. Villamor Muguerza)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro, (Orense) Hiszpania]

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie R 1020/2008-4 i w konsekwencji unieważnienie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego zawierającego element słowny "COTO DE GOMARIZ" nr 2 631 828 w klasie 33; oraz

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy zawierający element słowny "COTO DE GOMARIZ" (zgłoszenie nr 2 631 828) zarejestrowany dla towarów z klasy 33 "wina"

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: María Álvarez Serrano

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: EL COTO DE RIOJA S.A.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Słowny wspólnotowy znak towarowy "COTO DE IMAZ" (nr 339 333), zarejestrowany dla towarów z klas 29, 32 i 33; słowny wspólnotowy znak towarowy "EL COTO" (nr 339 408), zarejestrowany dla towarów z klas 29, 32 i 33; powszechnie znane hiszpańskie znaki towarowe "EL COTO" i "COTO DE IMAZ" dla "win"

Decyzja Wydziału Unieważnień: Unieważnienie zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o unieważnienie

Podniesione zarzuty: Nieprawidłowe zastosowanie art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.