Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.270.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 sierpnia 2015 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 czerwca 2015 r. - Alcogroup i Alcodis/Komisja
(Sprawa T-274/15 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek bioetanolu i etanolu - Postępowanie administracyjne - Nakaz poddania się kontroli - Odmowa zawieszenia środków dochodzenia - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2015/C 270/34)

(Dz.U.UE C z dnia 17 sierpnia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alcogroup (Bruksela, Belgia) i Alcodis (Bruksela) (przedstawiciele: adwokaci P. de Bandt, J. Dewispelaere i J. Probst)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, V. Bottka i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zmierzających, po pierwsze, do zawieszenia wykonania decyzji Komisji C (2015) 1769 wersja ostateczna z dnia 12 marca 2015 r. skierowanej do Alcogroup jak również do wszystkich przedsiębiorstw bezpośrednio i pośrednio przez nią kontrolowanych, w tym Alcodis, dotyczącej postępowania na podstawie art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (AT.40244 - AQUAVIT), jak również jej decyzji z dnia 8 maja 2015 r. skierowanej do Alcogroup w ramach dochodzeń AT.A0244 - Bioetanol - i AT.A0054 - Oil and Biofuel Markets oraz, po drugie, do postanowienia przez Komisję zawieszenia wszystkich działań dochodzeniowych w ramach postępowań AT.A0054 i AT.A0244.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.