Sprawa T-273/18: Wyrok Sądu z dnia 5 czerwca 2019 r. - Bernaldo de Quirós v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-273/18: Wyrok Sądu z dnia 5 czerwca 2019 r. - Bernaldo de Quirós v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.255.42

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 czerwca 2019 r. - Bernaldo de Quirós/Komisja
(Sprawa T-273/18) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Środki dyscyplinarne - Akty sprzeczne z powagą urzędu w ramach służby publicznej - Dochodzenie administracyjne - Mandat powierzony IDOC - Zasada bezstronności - Zasada dobrej administracji - Prawo do obrony - Postępowanie dyscyplinarne - Zasada równości broni - Kara dyscyplinarna w postaci nagany - Proporcjonalność - Krzywda)

Język postępowania: francuski

(2019/C 255/54)

(Dz.U.UE C z dnia 29 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Belén Bernaldo de Quirós (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. Casado García-Hirschfeld, adwokat

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid, B. Mongin i R. Striani, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 6 lipca 2017 r. nakładającej na skarżącą karę w postaci nagany na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) załącznika IX Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby, decyzji z dnia 31 stycznia 2018 r. oddalającej zażalenie złożone przez skarżącą na omawianą decyzję, a po drugie, o naprawienie szkody, jaką skarżąca w swej ocenie poniosła w wyniku tej decyzji.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Belén Bernaldo de Quirós zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 240 z 9.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.