Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.86.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2006 - Merck Sharp & Dohme e.a. przeciwko Komisji

(Sprawa T-273/03)(1)

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających substancję enalapryl - Decyzja Komisji nakazująca zmianę streszczenia cech charakterystycznych produktu - Kompetencja)

(2006/C 86/48)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Merck Sharp & Dohme Ltd z siedzibą w Hoddesdon (Zjednoczone Królestwo), Merck Sharp & Dohme BV z siedzibą w Haarlem (Niderlandy), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret z siedzibą w Paryżu (Francja), MSD Sharp & Dohme GmbH z siedzibą w Haar (Niemcy), Merck Sharp & Dohme (Włochy) SpA z siedzibą w Rzymie (Włochy), Merck Sharp & Dohme, Lda z siedzibą w Paço de Arcos (Portugalia), Merck Sharp & Dohme de España, SA z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), Merck Sharp & Dohme GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria), Vianex SA z siedzibą w Nea Erythrea (Grecja) [przedstawiciele: G. Berrisch oraz P. Bogaert, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciele: L. Flynn i B. Stromsky, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2003) 1752 z dnia 21 maja 2003 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających substancję enalapryl

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2003) 1752 z dnia 21 maja 2003 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających substancję enalapryl.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.