Sprawa T-272/21: Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2023 r. - Puigdemont i Casamajó i in. v. Parlament Europejski

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.296.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2023 r. - Puigdemont i Casamajó i in./Parlament
(Sprawa T-272/21) 1

[Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu - Przywileje i immunitety - Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego - Artykuł 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii - Kompetencja organu, który wydał wniosek o uchylenie immunitetu - Pewność prawa - Oczywisty błąd w ocenie - Zakres kontroli przeprowadzanej przez Parlament - Procedura rozpatrywania wniosku o uchylenie immunitetu - Prawo do obrony - Bezstronność]

Język postępowania: angielski

(2023/C 296/32)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgia), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (przedstawiciele: adwokaci P. Bekaert, J. Costa i Rosselló, G. Boye i S. Bekaert)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz, N. Görlitz i J.-C. Puffer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: A. Gavela Llopis i M. J. Ruiz Sánchez, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżący wnoszą o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 i P9_TA(2021)0061 z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie wniosku o uchylenie ich immunitetu.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres oraz Clara Ponsatí i Obiols pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski, w tym koszty poniesione w sprawach T 272/21 R i T 272/21 R II.

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty, w tym koszty poniesione w sprawie T-272/21 R II.

1 Dz.U. C 278 z 12.7.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.