Sprawa T-271/17: Wyrok Sądu z dnia 27 października 2021 r. - Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" v. Revoind Industriale di Pindaru Gelu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.2.27/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 października 2021 r. - Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" / Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Sprawa T-271/17) 1

[Klauzula arbitrażowa - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) - Niewykonanie umowy - Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki - Odsetki za opóźnienie - Postępowanie zaoczne]

Język postępowania: angielski

(2022/C 2/35)

(Dz.U.UE C z dnia 3 stycznia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" (przedstawiciele: B. Mastantuono, pełnomocnik, wspierany przez adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rzym, Włochy)

Przedmiot

Oparte na art. 272 TFUE żądanie zasądzenia od Revoind Industriale di Pindaru Gelu zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach umowy o udzielenie dotacji dla partnerów nr 632456 wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sentencja

1) Zasądza się od Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas zapłatę na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" kwoty 189 128,26 EUR wraz z odsetkami za opóźnienie w stosunku 3,5 % rocznie za okres od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.

2) Revoind Industriale di Pindaru Gelu zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 231 z 17.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.