Sprawa T-271/10: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. - H przeciwko Radzie i in.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.221.55

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. - H przeciwko Radzie i in.

(Sprawa T-271/10)

(2010/C 221/88)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: H (Catania, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu i M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Misja Policyjna Unii Europejskiej w Bośni i Herzegovinie ("EUPM")

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 kwietnia 2010 r., a w razie potrzeby decyzji z dnia 30 kwietnia 2010 r.;

– zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącej, oszacowanego na 30.000 EUR;

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, wraz z odsetkami w wysokości 8 %.

Zarzuty i główne argumenty

W swojej skardze skarżąca żąda, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Misję Policyjną Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Herzegovinie z dnia 7 kwietnia 2010 r., a w razie potrzeby późniejszej decyzji potwierdzającej z dnia 30 kwietnia 2010 r., w której zdecydowano o zmianie miejsca zatrudnienia skarżącej z kwatery generalnej misji w Sarajevie na biuro regionalne w Banja Luce, jak również o obniżeniu zaszeregowania skarżącej. Ponadto skarżąca żąda, zgodnie z art. 340 TFUE, odszkodowania w wysokości 30.000 EUR.

Skarżąca twierdzi, że Sąd ma jurysdykcję w niniejszej sprawie stosownie do postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie F-53/06 Gualtieri przeciwko Komisji.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi następujące zarzuty:

Po pierwsze, skarżąca podnosi nadużycie władzy, ponieważ nie istniała obiektywna przyczyna uzasadniająca zmianę zatrudnienia.

Po drugie, skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja jest obarczona błędem z uwagi na brak uzasadnienia, gdyż Misja Policyjna Unii Europejskiej w Bośni i Herzegovinie nie uzasadniła operacyjnych powodów leżących u podstaw zmiany zatrudnienia.

Po trzecie, dopuszczono się oczywistego błędu w ocenie, ponieważ nie istniała potrzeba pilnego zatrudnienia prokuratora w biurze regionalnym w Banja Luce.

Ponadto, doszło do naruszenia decyzji Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r.(1), ponieważ szef misji nie był upoważniony do zmiany miejsca zatrudnienia członka personelu, lecz wyłącznie do zapewnienia bieżącego zarządzania personelem.

Wreszcie, skarżąca żąda zadośćuczynienia za nękanie psychiczne.

______

(1) Decyzja Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (Dz. U. 2009 L 322, s. 22).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.