Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.182.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2018 r. - H / Rada
(Sprawa T-271/10 RENV) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Urzędnik krajowy oddelegowany do EUPM w Bośni i Hercegowinie - Decyzja o przeniesieniu - Uprawnienie szefa EUPM do podjęcia decyzji o przeniesieniu oddelegowanego urzędnika krajowego - Obowiązek uzasadnienia - Nadużycie władzy - Oczywisty błąd w ocenie - Mobbing)

Język postępowania: angielski

(2018/C 182/22)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: H (przedstawiciel: M. Velardo, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i F. Naert, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji z dnia 7 kwietnia 2010 r., podpisanej przez szefa personelu Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie, na mocy której skarżąca została przeniesiona na stanowisko Criminal Justice Adviser - Prosecutor przy biurze regionalnym w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina), a po drugie, decyzji z dnia 30 kwietnia 2010 r., podpisanej przez szefa EUMP, o którym mowa w art. 6 decyzji Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie EUPM w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. 2009, L 322, s. 22), utrzymującej w mocy decyzję z dnia 7 kwietnia 2010 r., a w drugiej kolejności - żądanie oparte na art. 268 TFUE i mające na celu uzyskanie naprawienia szkody, jaką skarżąca miała ponieść.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) H zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 221 z 14.8.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.