Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 września 2018 r. - H / Rada
(Sprawa T-271/10 OST) 1

Postępowanie - Pominięcie rozstrzygnięcia o kosztach

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/55)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: H (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i F. Naert, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie mające na celu skorygowanie pominięcia rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r., H/Rada (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180).

Sentencja

1) Punkt 174 wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r., H/Rada (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), ma następujące brzmienie:

"Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Niemniej jednak zgodnie z art. 133 regulaminu postępowania w związku z art. 219 tego regulaminu Sąd orzeka o całości kosztów postępowania odwoławczego oraz postępowania przed Sądem w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. Poza tym, na mocy art. 134 § 3 wspomnianego regulaminu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron, każda z nich pokrywa własne koszty. Jednakże jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Sąd może orzec, że jedna ze stron pokrywa, oprócz własnych kosztów, część kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. W okolicznościach niniejszej sprawy należy orzec, po pierwsze, że Rada pokrywa koszty poniesione przez skarżącą oraz przez nią samą do czasu wydania wyroku w przedmiocie odwołania wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą one kwestii dopuszczalności skargi, a po drugie, że skarżąca pokrywa wszystkie pozostałe koszty poniesione przez Radę oraz przez nią samą zarówno przed jak i po wydaniu wspomnianego wyroku".

2) Punkt 2 sentencji wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r., H/Rada (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), ma następujące brzmienie:

"Rada pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez H do wydania wyroku z dnia 19 lipca 2016 r., H/Rada i Komisja (C-455/14 P, EU:C:2016:569), wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą one kwestii dopuszczalności skargi. H pokrywa całość pozostałych kosztów poniesionych przez Radę i przez nią samą zarówno przed jak i po wydaniu wspomnianego wyroku".

3) H i Rada pokrywają własne koszty związane z niniejszym żądaniem.
1 Dz.U. C 221 z 14.8.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.