Sprawa T-270/02: MLP Finanzdienstleistungen AG v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.239.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHMI)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Słowny znak towarowy - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 - Znak towarowy pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru - Opisowy znak towarowy)

(2004/C 239/40)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2004 r.)

W sprawie T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen AG, z siedzibą w Heidelbergu (Niemcy), reprezentowanej przez W. Göpferta, adwokata, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHMI), (pełnomocnik: G. Schneider), której przedmiotem jest skarga na decyzję trzeciej izby odwoławczej OHMI z dnia 26 czerwca 2002 r. (sprawa R 206/2002-3) w przedmiocie omowy rejestracji słownego znaku towarowego bestpartner, Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N. J. Forwood, sędziowie, sekretarz: D. Christensen, administrator, wydał 8 lipca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 274 z 9.11.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.