Nowość Sprawa T-27/23: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2023 r. - Feed / EUIPO - The Feed.com (THE FEED)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.94.60

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2023 r. - Feed / EUIPO - The Feed.com (THE FEED)
(Sprawa T-27/23)

Język skargi: francuski

(2023/C 94/73)

(Dz.U.UE C z dnia 13 marca 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Feed SA (Paryż, Francja) (przedstawiciele: V. Bouchara i A. Maier, avocates)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: The Feed.com, Inc. (Broomfield, Kolorado, Stany Zjednoczone Ameryki)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "THE FEED" - unijny znak towarowy nr 12 392 651

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 listopada 2022 r. w sprawie R 1905/2021-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na to, że w decyzji tej:

1. przyjęto, że używanie znaku towarowego THE FEED nr 12 392 651 zostało wykazane w odniesieniu do "usług internetowego sklepu detalicznego związanych z substytutami posiłków, pożywieniem energetyzującym, batonami odżywczymi, żelami energetyzującymi, mieszankami energetyzującymi, suplementami żywnościowymi i napojami energetycznymi; sprzedaży substytutów posiłków, pożywienia energetyzującego, batonów odżywczych, żelów energetyzujących, mieszanek energetyzujących, suplementów żywnościowych i napojów energetycznych";

2. oddalono wniosek strony skarżącej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego w odniesieniu do wymienionych powyżej usług;

- ponowne skierowanie sprawy do EUIPO celem stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego THE FEED nr 12 392 651 w odniesieniu do "usług internetowego sklepu detalicznego związanych z substytutami posiłków, pożywieniem energetyzującym, batonami odżywczymi, żelami energetyzującymi, mieszankami energetyzującymi, suplementami żywnościowymi i napojami energetycznymi; sprzedaży substytutów posiłków, pożywienia energetyzu- jącego, batonów odżywczych, żelów energetyzujących, mieszanek energetyzujących, suplementów żywnościowych i napojów energetycznych";

- nakazanie solidarnie EUIPO i spółce The Feed.com, Inc. zwrotu kosztów poniesionych przez Feed SA w ramach postępowania w niniejszej sprawie i postępowań przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.