Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.217.38/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 29 czerwca 2004 r. przez IDOM, S.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)

(Sprawa T-269/04)

(2004/C 217/67)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2004 r.)

Dnia 29 czerwca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) wniesiona przez IDOM S.A., z siedzibą w Bilbao (Hiszpania), reprezentowaną przez Tatianę Villate Consonni, abogado przy Ilustre Colegio de Madrid (madryckiej izbie adwokackiej).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności decyzji drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 kwietnia 2004 r., wydanej w sprawie R- 153/2003-2;

– stwierdzenie nieważności decyzji 3707/2002 w postępowaniu w sprawie sprzeciwu B282733, w części dotyczącej odrzucenia sprzeciwu wniesionego w imieniu IDOM, S.A. i dopuszczającej zgłoszenie spornego znaku z klasy 37 i części 42;

– uznanie argumentów strony skarżącej, poprzez nakazanie właściwemu Wydziałowi Sprzeciwów OHIM, aby odmówił w całości rejestracji przedmiotowego znaku; oraz

– obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania w razie przegrania przez niego sprawy.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:Idom Incorporated
Przedmiotowy wspólnotowy znak towarowy:Graficzny znak towarowy "IDOM" - Zgłoszenie nr 1.185.800, dla usług z klasy 35, 37 i 42 (zarządzanie, konsulting i informatyka).
Właściciel znaku towarowego lub znaku, powołanego w sprzeciwie:Strona skarżąca.
Znak towarowy lub znak, powołany w sprzeciwie:Wspólnotowy graficzny znak towarowy IDOM (nr 847.236), hiszpańskie graficzne znaki towarowe IDOM (nr 789.822, 789.823, 1.195.931, 2.052.591, 2.052.592, 2.052.593) i hiszpański słowny znak towarowy IDOM (nr 217.244), dla usług z klas 35, 37 i 42.
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do usług z klasy 35, objętych obydwoma znakami towarowymi oraz odrzucenie sprzeciwu w odniesieniu do usług odpowiadających klasie 37 i 42.
Decyzja Izby Odwoławczej:Nieuwzględnienie odwołania.
Podniesione zarzuty:Błędna interpretacja art. 8 ust. 1 lit. b i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.