Sprawa T-268/24: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2024 r. - Rotenberg/Rada

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3927

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2024 r. - Rotenberg/Rada
(Sprawa T-268/24)

(C/2024/3927)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Igor Rotenberg (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto i V. Villante, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności:

- decyzji Rady (WPZiB) 2024/847 z dnia 12 marca 2024 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 marca 2024 r.;

- rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2024/849 z dnia 12 marca 2024 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 marca 2024 r.;

- zwanych dalej łącznie "zaskarżonymi aktami", w zakresie, w jakim na mocy zaskarżonych aktów umieszczono nazwisko skarżącego w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty:

1. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia, art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych [Unii Europejskiej], a także naruszenia prawa do skutecznej ochrony sądowej i art. 47 Karty.

2. Zarzut drugi, dotyczący oczywistego błędu w ocenie - naruszenia zasad rozkładu ciężaru dowodu - naruszenia kryteriów kwalifikacji określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 2 ust. 1 lit. d) i f) decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi oraz w art. 3 ust. 1 lit. d) i f) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także zarzut niezgodności z prawem na podstawie art. 277 TFUE.

3. Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności i praw podstawowych skarżącego oraz naruszenia praw podstawowych skarżącego do własności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej, a także naruszenia art. 16 i 17 Karty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.