Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.50/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2019 r. - Sandrone/EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
(Sprawa T-268/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Luciano Sandrone - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy DON LUCIANO - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 - Zgłoszenie słownego znaku towarowego złożonego z imienia i nazwiska - Wcześniejszy znak towarowy złożony z tytułu i imienia - Neutralność porównania konceptualnego - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/59)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Luciano Sandrone (Barolo, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Borra)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: K. Kompari i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: J. García Carrión, SA. (Jumilla, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 lutego 2018 r. (sprawa R 1207/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między J. García Carrión a Lucianem Sandronem.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 26 lutego 2018 r. (sprawa R 1207/2017-2).
2) EUIPO pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Luciana Sandronego.
1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.