Sprawa T-268/04: Skarga wniesiona dnia 28 czerwca 2004 r. przez Spa Monopole, Compagnie fermiere de Spa przeciwko Urzędowi... - OpenLEX

Sprawa T-268/04: Skarga wniesiona dnia 28 czerwca 2004 r. przez Spa Monopole, Compagnie fermiere de Spa przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.217.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 28 czerwca 2004 r. przez Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(Sprawa T-268/04)

(2004/C 217/66)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2004 r.)

Dnia 28 czerwca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, wniesiona przez Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowaną przez Emanuela Hornu, Erica de Gryse oraz Donatienne Moreau, avocats,

Cottee Dairy Products Pty Limited była również stroną w postępowaniu przed pierwszą Izbą Odwoławczą.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– zasądzenie kosztów od Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:Cottee Dairy Products Pty Limited
Przedmiotowy wspólnotowy znak towarowy:Znak słowny "SPA" dla produktów klasy 1 (wniosek numer 911388)
Znaki towarowe, na które powołano się w sprzeciwieZnaki słowne i graficzne "SPA" zarejestrowane w krajach Beneluksu dla produktów klasy 32, a także nazwa spółki oraz nazwa handlowa strony wnoszącej sprzeciw.
Właściciel znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwieS. A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Odrzucenie wniosku o rejestrację.
Decyzja Izby Odwoławczej:Uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Podniesione zarzuty:Naruszenie art.8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94(1)

_____

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.