Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.202.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2017 r. - ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN)
(Sprawa T-265/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/42)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: A. Muir Wood, Barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny "EXPRESSVPN" - zgłoszenie nr 1 265 562

Zaskarżona decyzja: decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie R 1352/2016-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- zmienienie zaskarżonej decyzji w ten sposób, aby umożliwić rejestrację znaku towarowego na tej podstawie, że znak towarowy nie jest ani opisowy ani pozbawiony odróżniającego charakteru oraz w oparciu o przedłożony ekspertowi i Piątej Izbie Odwoławczej dowód nabytego charakteru odróżniającego;
- nakazanie pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez stronę skarżącą w związku z ninijeszym odwołaniem.

Podniesione zarzuty

- naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c), art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.