Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.49

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)
(Sprawa T-264/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego moda - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji w części Unii - Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: włoski

(2019/C 305/58)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Medri)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik).

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2018 r. (sprawa R 2065/2017-5), dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego mo da jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Gruppo Armonie SpA pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 221 z 25.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.