Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2017 r. - Globo Media/EUIPO - Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)
(Sprawa T-262/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego GLOBO MEDIA - Wcześniejszy krajowy graficzny znak towarowy TV GLOBO PORTUGAL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/30)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Globo Media, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Estropá Navarro i J. Calderón Chavero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard Monguiral i B. Uriarte Valiente)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brazylia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2016 r. (sprawa R 0561/2014/4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Globo Comunicação a Participações et Globo Media

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.
2) Globo Media, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 260 z 18.7.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.