Sprawa T-260/97: Camar Srl v. Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie T-260/97 Camar Srl przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Wspólna organizacja rynku - Banany - Reżim prawny przywozu - Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty - Ustalenie rozmiarów szkody)

(2005/C 229/23)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W sprawie T-260/97, Camar Srl, z siedzibą we Florencji (Włochy), reprezentowana przez adwokatów W. Viscardini Donę, M. Paolina i S. Donę, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: pierwotnie J.P. Hix i A. Tanca, następnie J.P. Hix i F. Ruggeri Laderchi, z adresem do doręczeń w Luksemburgu) i Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: pierwotnie H. van Vliet, następnie C. Van der Hauwaert i L. Visaggio, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), popieranym przez Republikę Francuską (pełnomocnicy: K. Rispal- Bellanger i C. Vasak, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot ustalenie kwoty odszkodowania, którego zapłata na rzecz skarżącej została zasądzona od Komisji wskutek stwierdzenia nieważności - w wyroku wstępnym Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawach połączonych T-79/96, T-260/97 i T-117/98 Camar i Tico przeciwko Komisji i Radzie, Rec. str. II-2193 - decyzji Komisji z dnia 17 lipca 1997 r. o nieuwzględnieniu wniosku o przyjęcie środków przejściowych złożonego przez skarżącą na podstawie art. 30 rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (Dz.U. L 47, str. 1), Sąd (czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes izby, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: J. Palacio González, główny administrator, wydał w dniu 13 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Zasądza się od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowanie w wysokości 5.024.192 EUR.

2) To odszkodowanie zostanie zrewaloryzowane zgodnie z kryteriami ustalonymi w pkt 139-141 oraz 145 niniejszego wyroku.

3) Kwota zrewaloryzowanego odszkodowania zostanie powiększona o odsetki za zwłokę naliczone za okres od dnia wydania niniejszego wyroku aż do dnia całkowitej spłaty. Stopa procentowa, którą należy zastosować, zostanie obliczona na podstawie stopy ustalonej przez EBC dla głównych operacji refinansowych dla okresu będącego podstawą ich naliczania, powiększonej o dwa punkty procentowe.

4) Zasądza się od Komisji 90 % kosztów poniesionych na tym etapie niniejszego postępowania, który nastąpił po wydaniu wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawach połączonych T-79/96, T- 260/97 i T-117/98 Camar i Tico przeciwko Komisji i Radzie, Rec. str. II-2193.

5) Zasądza się od Rady 10 % kosztów poniesionych na tym etapie niniejszego postępowania, który nastąpił po wydaniu wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawach połączonych T-79/96, T- 260/97 i T-117/98 Camar i Tico przeciwko Komisji i Radzie, Rec. str. II-2193.

6) Republika Francuska pokrywa swoje własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 357 z 22.11.1997

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.