Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.40/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 października 2018 r. - Jalkh / Parlament
(Sprawa T-26/17) 1

Przywileje i immunitety - Poseł do Parlamentu Europejskiego - Decyzja o uchyleniu immunitetu poselskiego - Związek z funkcjami poselskimi - Równość traktowania - Pewność prawa - Uzasadnione oczekiwania - Postępowanie w sprawie uchylenia immunitetu - Prawo do obrony - Nadużycie władzy - Odpowiedzialność pozaumowna

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/56)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francja) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo J.P. Le Moigne, następnie M. Ceccaldi, na koniec F. Wagner)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo M. Dean i S. Alonso de León, następnie S. Alonso de León, N. Görlitz i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu P8_TA(2016) 0430 z dnia 22 listopada 2016 r. o uchyleniu skarżącemu immunitetu poselskiego, a po drugie, złożony na podstawie art. 268 TFUE wniosek o naprawienie poniesionej przez skarżącego szkody.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Jean-François Jalkh pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski, łącznie z kosztami postępowania w sprawie środków tymczasowych.
1 Dz.U. C 70 z 6.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.