Sprawa T-258/05: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Erica Voigta przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.27/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Erica Voigta przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-258/05)

(2005/C 229/59)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W dniu 30 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Erica Voigta, zamieszkałego w Orange (Francja), reprezentowanego przez adwokata Bernarda Autrica, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) przyjęcie przez Komisję Wspólnot Europejskich jego wniosku z dnia 11.07.2002 r. o uznanie choroby zawodowej,

2) zapłatę przez Komisję Wspólnot Europejskich odsetek liczonych od dnia 28.05.2004 r.,

3) udzielenie odpowiedzi Komisji Wspólnot Europejskich na jego pytania z dnia 20.01.2004 r., wysłanych do Biura Dochodzeniowego i Dyscyplinarnego Komisji (IDOC),

4) podanie powodu wycofania przez Komisję Wspólnot Europejskich w 2003 r. decyzji w przedmiocie wszczęcia postępowania przeciwko urzędnikowi (Pan C),

5) wypłatę odszkodowania w kwocie miliona euro (1.000.000 euro),

6) obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący żąda uznania jego zaburzeń psychiczno-emocjonalnych jako chorobę zawodową w rozumieniu art. 73 Regulaminu Pracowniczego. Podnosi on naruszenie art. 26 Regulaminu Pracowniczego, jak również praw od obrony oraz zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań, przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego. Ponadto powołuje on naruszenie procedury.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.