Sprawa T-255/05: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2005 r. przez The Black & Decker Corporation przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.52/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2005 r. przez The Black & Decker Corporation przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-255/05)

(2005/C 217/108)

(Język, w którym została sporządzona skarga: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W dniu 8 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga The Black & Decker Corporation, z siedzibą w Towson, Maryland (USA), reprezentowanej P. Harrisa, solicitor, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przez Izbą Odwoławczą była również Atlas Copco Aktiebolag z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– unieważnienie zaskarżonej decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej z dnia 27 kwietnia 2005 r. (sprawa R 722/2004-1);

– stwierdzenie niedopuszczalności postępowania w sprawie sprzeciwu B503 468;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Pierwszej Instancji.

Zarzuty I główne argumenty:

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:Skarżący
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy:Czarno-żółty znak graficzny oznaczający towary z klasy 7 (mechaniczne przenośne narzędzia elektryczne itp.)
Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:Atlas Copco Aktiebolag
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie:Niezarejestrowane znaki towarowe i oznaczenia używane w obrocie dla oznaczenia narzędzi we wszystkich Państwach Członkowskich
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Odrzucenie sprzeciwu jako niedopuszczalnego
Decyzja Izby Odwoławczej:Unieważnienie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Wydziałowi Sprzeciwów do ponownego rozpoznania
Podniesione zarzuty:Skarżący twierdzi, że sprzeciw powinien był zostać uznany za niedopuszczalny, albowiem wbrew zasadzie 18 przewidzianej w rozporządzeniu nr 2868/1995(1) nie określał on w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny wcześniejszych oznaczeń i znaków towarowych, na które się w nim powołano

______

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 303 z 15.12.1995, str. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.