Sprawa T-254/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Kondyterska korporatsiia "Roshen" v. Urząd Unii Europejskiej ds.... - OpenLEX

Sprawa T-254/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Kondyterska korporatsiia "Roshen" v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Krasnyj Octyabr

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.481.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Kondyterska korporatsiia "Roshen" / EUIPO - Krasnyj Octyabr (Przedstawienie homara)
(Sprawa T-254/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający homara - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Brak charakteru opisowego - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 94 rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2021/C 481/31)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia "Roshen" (Kijów, Ukraina) (przedstawiciel: adwokat I. Lukauskiene)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: PAO Moscow Confectionery Factory "Krasnyj Octyabr" (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci M. Geitz i J. Stock)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 marca 2020 r. (sprawa R 1916/2019-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia "Roshen" a PAO Moscow Confectionery Factory "Krasnyj Octyabr".

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia "Roshen" zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 215 z 29.6.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.