Dz.U.UE.C.2019.44.83/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - European Anglers Alliance / Rada
(Sprawa T-252/18) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/115)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 240 z 9.7.2018.