Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.38/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2006 r. - Caviar Anzali przeciwko OHIM - Novomarket (Asetra)

(Sprawa T-252/04)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego ASETRA - Wcześniejszy krajowy i międzynarodowy graficzny znak towarowy CAVIAR ASTARA - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Odrzucenie sprzeciwu wobec braku przedstawienia dokumentów w wyznaczonym terminie - Dowody przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą - Niedopuszczalność - Zakres badania dokonywanego przez izby odwoławcze - Artykuły 62 i 74 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 224/81)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Caviar Anzali SAS (Colombes, Francja) (Przedstawiciel: J.F. Sus, avocat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Novomarket, SA (Madryt, Hiszpania)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 479/2003-2), wydaną w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu między Caviar Anzali SAS a Novomarket, SA

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 479/2003-2).

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.