Sprawa T-250/10: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. - KNUT IP Management przeciwko OHIM - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.50

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2010 r. - KNUT IP Management przeciwko OHIM - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR)

(Sprawa T-250/10)

(2010/C 209/75)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: KNUT IP Management Ltd. (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat C. Jaeckel)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Zoologischer Garten Berlin AG (Berlin, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie R 650/2009-1;

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "KNUT - DER EISBÄR" dla towarów i usług z klas 9, 16, 25, 28 i 41

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Zoologischer Garten Berlin AG

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy "KNUD" dla towarów z klas 9, 16 i 28; zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy "Knut der Eisbär" dla towarów i usług z klas 16, 25, 28 i 41; zarejestrowany z Niemczech słowny znak towarowy "KNUT" dla towarów i usług z klas 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42 i 43, zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy "KNUT" dla towarów i usług z klas 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i uwzględnienie sprzeciwu w całości

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (1), ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą znaków nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

______

(1) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.