Sprawa T-25/16: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2016 r. - Haw Par/OHIM - Cosmowell (GelenkGold).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.106.39/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2016 r. - Haw Par/OHIM - Cosmowell (GelenkGold)
(Sprawa T-25/16)

Język skargi: niemiecki

(2016/C 106/45)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Haw Par Corp. Ltd (Singapur, Singapur) (przedstawiciel: adwokaci R. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler, C. Brockmann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Cosmowell GmbH

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny "GelenkGold" - zgłoszenie nr 9 957 978

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie R 1907/2015-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie OHIM i innych uczestników postępowania kosztami poniesionymi przez skarżącą przed Sądem i przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.