Sprawa T-248/17 RENV: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - CC v. Parlament Europejski. - OpenLEX

Sprawa T-248/17 RENV: Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - CC v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.263.40/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2019 r. - CC/Parlament
(Sprawa T-248/17 RENV) 1

(Odpowiedzialność - Służba publiczna - Zatrudnienie - Konkurs otwarty EUR/A/151/98 - Błędy popełnione przez Parlament Europejski przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej - Szkoda majątkowa)

Język postępowania: francuski

(2019/C 263/44)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: CC (przedstawiciele: adwokaci G. Maximini i C. Hölzer)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i E. Despotopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie, na podstawie art. 270 TFUE, naprawienia szkody, jaką skarżąca miała ponieść ze względu na różne błędy popełnione przez Parlament przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej konkursu otwartego EUR/A/151/98.

Sentencja

1)
Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz CC kwotę 60 00 EUR.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Parlament zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 133 z 5.5.2012 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygn. F-9/12 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.