Sprawa T-247/10: medi v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2011 r. - medi przeciwko OHIM - Deutsche Medien Center (deutschemedi.de)

(Sprawa T-247/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego deutschemedi.de - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy World of medi, wcześniejsze, graficzny i słowne, krajowe znaki towarowe medi.eu, medi welt, mediVerband, medi oraz wcześniejsze, nazwa handlowa i nazwa firmy, medi - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2011/C 340/38)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Niemcy) (przedstawiciele: H. Lindner, D. Terheggen, T. Kiphuth, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Deutsche Medien Center GmbH (Dortmund, Niemcy) (przedstawiciel: R. Bodemann, adwokat)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 marca 2010 r. (sprawa R 1366/2008-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG a Deutsche Medi Präventions GmbH.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (OHIM) z dnia 16 marca 2010 r. (sprawa R 1366/2008-4).
2)
OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez medi GmbH & Co. KG.
3)
Deutsche Medien Center GmbH pokrywa własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 209 z 31.7.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.