Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.296.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2005 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2005 r. - Aseprofar i Edifa/Komisja

(Sprawa T-247/04)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Akt podlegający zaskarżeniu - Niewszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Komunikat 2002/C 244/03)

(2005/C 296/51)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2005 r.)

Strony

Strona skarżąca: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) i Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA (Edifa) (Madryt, Hiszpania) [Przedstawiciel: L. Ortiz Blanco, adwokat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel: G. Valero Jordana, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej zamknięcia postępowania w sprawie skargi P/2002/4609 oraz decyzji Komisji z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącej zamknięcia postępowania w sprawie skargi P/2003/5119 w zakresie w jakim dotyczy ona art. 29 WE

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos i Española de desarrollo e impulso farmacéutico, SA zostają obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.