Sprawa T-246/10: Industrias Francisco Ivars v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.340.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2011 r. - Industrias Francisco Ivars przeciwko OHIM - Motive (mechaniczny reduktor prędkości)

(Sprawa T-246/10)(1)

(Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający mechaniczny reduktor prędkości - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Brak innego całościowego wrażenia - Artykuły 6 i 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)

(2011/C 340/37)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. Caballero Oliver i A. Sanz-Bermell y Martínez)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Motive Srl (Montirone, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci I. Valdelomar Serrano i J. Mora Granell)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 marca 2010 r. (sprawa R 1337/2008-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia pomiędzy Motive Srl a Industrias Francisco Ivars, SL.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Industrias Francisco Ivars, SL zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 195 z 17.7.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.