Sprawa T-244/04: Skarga wniesiona dnia 17 czerwca 2004 r. przez Elisabeth Saskia Smit przeciwko Europolowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.217.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 17 czerwca 2004 r. przez Elisabeth Saskia Smit przeciwko Europolowi

(Sprawa T-244/04)

(2004/C 217/55)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2004 r.)

Dnia 17 czerwca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Europolowi złożona przez Elisabeth Saskia Smit, zamieszkałą w Scheveningen (Niderlandy), reprezentowaną przez P. de Casparisa i M.F. Baltussena.

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 19 maja 2003 r. oraz wydanej na skutek jej skargi, decyzji z dnia 19 marca 2004 r.;

– obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Strona skarżąca kwestionuje decyzję strony przeciwnej, na skutek której nie została ona wzięta pod uwagę przy obsadzie pewnej liczby wolnych stanowisk. Strona skarżąca podnosi, że strona przeciwna dopuściła się oczywistego błędu w ocenie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.