Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2017 r. - Ecolab Deutschland i Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA
(Sprawa T-243/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/44)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Niemcy) i Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci K. Van Maldegem, M. Grunchard i P. Sellar)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie dopuszczalności i zasadności skargi;
- stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów ("ECHA") dotyczącej umieszczenia spółki Sasol Chemie GmbH & Co. KG w wykazie przewidzianym w art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 1  ("wykaz z art. 95") jako aktywnego dostawcy substancji 1-Propanol dla kategorii produktów 1, 2 i 4;
- obciążenie ECHA kosztami postępowania sądowego.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 95 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 528/2012
- Strona skarżąca twierdzi, że ECHA naruszyła warunki umieszczenia spółki Sasol w wykazie z art. 95 w sposób przewidziany w art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE), jako że nie było możliwe by spółka Sasol przedłożyła ECHA kompletną dokumentację. W opinii strony skarżącej dokumentacja przedłożona przez spółkę Sasol nie mogła zawierać, ani kopii testu komety, ani upoważnienia do korzystania z dostępu do tego testu.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia zasady niedyskryminacji.
- Strona skarżąca twierdzi, że ECHA uznając - dla celów wykazu z art. 95 - dokumentację przedłożoną przez spółkę Sasol za kompletną, potraktowała przedsiębiorstwa znajdujące się w porównywalnej sytuacji w sposób odmienny nie podając żadnego obiektywnego uzasadnienia naruszenia zasady niedyskryminacji.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszania równych warunków działania ustanowionych mocą rozporządzenia (EU) nr 528/ 2012 oraz tworzenia nieuczciwej konkurencji
- Strona skarżąca twierdzi, że umieszczając spółkę Sasol w wykazie z art. 95, ECHA naruszyła art. 62 i 63 rozporządzenia nr (UE) nr 528/2012, które mają na celu zapewnienie równych warunków działania przedsiębiorstwom takim jak spółki po stronie skarżącej, które uczestniczyły w przeglądzie substancji czynnej 1-Propanol i takim jak spółka Sasol, które w przeglądzie tym nie uczestniczyły.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.