Sprawa T-243/16: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2016 r. - Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo). - OpenLEX

Sprawa T-243/16: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2016 r. - Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.243.48

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2016 r. - Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)
(Sprawa T-243/16)

Język skargi: angielski

(2016/C 243/54)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Freddo SA (Buenos Aires, Argentyna) (przedstawiciele: S. Malynicz, QC, K. Gilbert, G. Lodge, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Freddo Freddo, SL (Madryt, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "Freggo" - zgłoszenie nr 7 606 064

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie R 919/2015-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie EUIPO (oraz w wypadku wstąpienia przez nią do postępowania w charakterze interwenienta, Freddo Freddo, SL) kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.