Sprawa T-242/18: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. - VV / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.231.30

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. - VV / Komisja
(Sprawa T-242/18)

Język postępowania: francuski

(2018/C 231/38)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: VV (przedstawiciel: F. Moyse, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz, w razie konieczności, aktu oddalającego zażalenie skarżącego z dnia 18 stycznia 2018 r.;
-
obciążenie strony pozwanej koszami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze strona skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej wydanej w ramach konkursu otwartego EPSO/AD/322/16 - Administratorzy w dziedzinie audytu (AD 5/AD 7) (Dz.U. 2016, C 171A, s. 1), o niedopuszczeniu jej do wspomnianego konkursu, ponieważ nie udowodniła ona, że posiada dyplom uniwersytecki potwierdzający ukończenie studiów wyższych trwających co najmniej trzy lata, w dziedzinach wskazanych w ogłoszeniu o wspomnianym konkursie.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy, dotyczący niewystarczającego charakteru uzasadnienia zaskarżonej decyzji.
2.
Zarzut drugi, dotyczący błędów w ocenie popełnionych przez komisję konkursową przy ocenie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia strony skarżącej. Komisja konkursowa postąpiła wbrew ogłoszeniu o konkursie stwierdzając, że strona skarżąca nie posiada poziomu wykształcenia odpowiadającego ukończonym studiom wyższym trwającym co najmniej 3 lata, potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów, koniecznego do tego, by zostać dopuszczonym do konkursu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.