Dz.U.UE.C.2019.16.42/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2018 r. - Polska / Komisja
(Sprawa T-241/17) 1

EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 585/ 2011 - Tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw na skutek śmiertelnych zakażeń enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli (E. coli) - Operacje niezbierania - Zakres rekompensaty na rzecz producentów, którzy przeprowadzili takie operacje - Wydatki poniesione przezPolskę - Obowiązek uzasadnienia

Język postępowania: polski

(2019/C 16/50)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna, M. Pawlicka, K. Straś i B. Paziewska, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Stobiecka-Kuik i D. Milanowska, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/264 z dnia 14 lutego 2017 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2017, L 39, s. 12) w zakresie, w jakim wyłącza z finansowania Unii Europejskiej kwotę 4 438 056,66 EUR, wydatkowaną przez agencję płatniczą akredytowaną przez Rzeczpospolitą Polską.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 195 z 19.6.2017.