Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.101.16/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 lutego 2013 r. - Nikolaou przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa T-241/09)(1)

(Odpowiedzialność pozaumowna - Trybunał Obrachunkowy - Przebieg wewnętrznych dochodzeń - Dane osobowe - Bezprawność - Związek przyczynowy - Przedawnienie)

(2013/C 101/34)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kalliopi Nikolaou (Grecja) (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos i G. Douka)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy i J.M. Stenier, pełnomocnicy, wspierani przez P. Tridimasa)

Przedmiot

Skarga o odszkodowanie mająca na celu naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą zgodnie z jej twierdzeniem wskutek nieprawidłowości i naruszenia prawa Unii, jakich miał się dopuścić Trybunał Obrachunkowy w ramach wewnętrznego dochodzenia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Kalliopi Nikolaou zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 205 z 29.8.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.