Sprawa T-241/05: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2005 r. przez Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.205.35/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 sierpnia 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2005 r. przez Procter & Gamble Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-241/05)

(2005/C 205/62)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 20 sierpnia 2005 r.)

W dniu 29 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Procter & Gamble Company z siedzibą w Cincinnati, Ohio (USA), reprezentowanej przez G. Kuipersa, lawyer, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie R 843/2004-1 w zakresie w jakim uznaje, że znak towarowy nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/90,

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłoszony znak towarowyTrójwymiarowy znak w postaci białej kwadratowej tabletki przedstawiającej wzór kwiatu z płatkami koloru liliowego dla towarów klasy 3 (Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; ... - wniosek nr 1 683 523
Decyzja ekspertaOdrzucenie zgłoszenia
Decyzja Izby OdwoławczejNieuwzględnienie odwołania
ZarzutNaruszenie art. 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 40/90

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.