Sprawa T-24/22: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2022 r. - Bensoussan/EUIPO - Lulu’s Fashion Lounge (LOULOU STUDIO) - OpenLEX

Sprawa T-24/22: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2022 r. - Bensoussan/EUIPO - Lulu’s Fashion Lounge (LOULOU STUDIO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.138.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2022 r. - Bensoussan/EUIPO - Lulu's Fashion Lounge (LOULOU STUDIO)
(Sprawa T-24/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 138/26)

(Dz.U.UE C z dnia 28 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ugo Bensoussan (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokaci V. Bouchara i A. Maier)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Lulu's Fashion Lounge LLC (Chico, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "LOULOU STUDIO" - zgłoszenie nr 18 048 245

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie R 480/2021-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uwzględnienie skargi;

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- nakazanie EUIPO i spółce LULU'S FASHION LOUNGE LLC pokrycia własnych kosztów oraz, łącznie, kosztów poniesionych przez Uga Bensoussana, w tym kosztów poniesionych w postępowaniu przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.