Sprawa T-24/07: ThyssenKrupp Stainless v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.193.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. - ThyssenKrupp Stainless przeciwko Komisji

(Sprawa T-24/07)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Wyroby płaskie ze stali nierdzewnej - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS po wygaśnięciu traktatu EWWiS, wydana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Dopłata do stopu - Kompetencje Komisji - Możliwość przypisania odpowiedzialności za zachowanie noszące znamiona naruszenia - Powaga rzeczy osądzonej - Prawo do obrony - Dostęp do akt - Przedawnienie - Zasada non bis in idem - Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

(2009/C 193/26)

(Dz.U.UE C z dnia 15 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Klusmann i S. Thomas)

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, R. Sauer i O. Weber, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności w całości lub w części decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 65 [EWWiS] (sprawa COMP/F/39.234 - Dopłata do stopu - Nowa decyzja), i posiłkowo żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na ThyssenKrupp Stainless we wspomnianej decyzji.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ThyssenKrupp Stainless AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.