Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.49

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2019 r. - SKS Import Export/Komisja
(Sprawa T-239/18) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Swobodny przepływ kapitału - Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT) - Dyrektywa (UE) 2015/849 - Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/212 - Wpisanie Tunezji do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalności)

Język postępowania: francuski

(2019/C 164/52)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Société Kammama Saber (SKS) Import Export (Sousse Jawhara, Tunezja) (przedstawiciel: H. Chelly, adwokat) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, A. Bouquet i T. Scharf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Sformułowane na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (Dz.U. 2018, L 41, s. 4).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Société Kammama Saber (SKS) Import Export zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.