Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.25.34/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2018 r. - Sigma Alimentos Exterior/Komisja
(Sprawa T-239/11) 1

Pomoc państwa - Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w spółkach mających rezydencję podatkową za granicą - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Pojęcie pomocy państwa - Selektywność - System odniesienia - Odstępstwo - Odmienne traktowanie - Uzasadnienie odmiennego traktowania

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 25/43)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo A. Morillo Méndez i M. Ferre Navarrete, później A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio i C. Cañizares Pacheco, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo R. Lyal, C. Urraca Caviedes i P. Němečková, później R. Lyal i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy).

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności art. 1 ust. 1 oraz art. 4 decyzji Komisji 2011/282/UE z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz.U. 2011, L 135, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sigma Alimentos Exterior, SL pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 204 z 9.7.2011.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.