Sprawa T-237/18: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2018 r. - Martini-Sportswear / EUIPO - Olympique de Marseille (M).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.221.32

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2018 r. - Martini-Sportswear / EUIPO - Olympique de Marseille (M)
(Sprawa T-237/18)

Język skargi: angielski

(2018/C 221/38)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Martini-Sportswear GmbH (Annaberg, Austria) (przedstawiciel: adwokat W. Lang)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Olympique de Marseille SASP (Marsylia, Francja).

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego M - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 238 066

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie R 1755/2017-4.

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 25 maja 2017 r.;
-
uchylenie spornej decyzji i w związku z tym oddalenie sprzeciwu;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.