Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 12 mars 2020 - Le Comité de Douzelage de Houffalize/Komisja i EACEA
(Sprawa T-236/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Program "Europa dla Obywateli" (2014-2020) - Zaproszenia do składania kandydatur "Partnerstwo miast 2017, drugi termin" (EACEA 36/2014) - Decyzja EACEA odrzucająca kandydaturę skarżącej ze względu na niespełnienie kryteriów wymagalności - Decyzja Komisji oddalająca skargę administracyjną odnoszącą się do decyzji EACEA - Kandydatura przedstawiona przez stowarzyszenie niemające osobowości prawnej - Brak zdolności sądowej - Brak dowodu posiadania osobowości prawnej - Niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/34)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgia) (przedstawiciel: A. Kettels, adwokatka)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Wils i A. Kyratsou, pełnomocnicy), Agencja Wykonawcza do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) (przedstawiciele: H. Monet i N. Durand, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające do stwierdzenia lub zmiany, po pierwsze, wydanej przez EACEA decyzji z dnia 25 czerwca 2018 r. odmawiającej przyznania dotacji na rzecz jej kandydatury przedstawionej w ramach zaproszenia do składania kandydatur "Partnerstwo miast 2017, drugi termin" (EACEA 36/2014) oraz, po drugie, decyzji wykonawczej Komisji C (2019) 572 z dnia 4 lutego 2019 r., oddalającej skargę administracyjną wniesioną przez stronę skarżącą na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. 2003, L 11, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Postępowanie w przedmiocie podniesionego przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) zarzutu niedopuszczalności zostaje umorzone.
3) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku EACE o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta.
4) Le Comité du Douzelage de Houffalize pokrywa, poza własnymi kosztami, również te poniesione przez Komisję Europejską i EACEA, z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
5) EACEA pokrywa koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
1 Dz.U. C 270 z 12.8.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.