Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.221.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2017 r. - Balti Gaas/Komisja i INEA
(Sprawa T-236/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/43)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca:: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonia) (przedstawiciele: adwokaci E. Tamm i L. Naaber-Kivisoo)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 17 lutego 2017 r. Ref Ares(2017)890302 1 ;
- obciążenie strony pozwanej własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi, że strona pozwana nie zapewniła by procedury stosowane w zakresie przyznawania dotacji spełniały wymogi zgodności z prawem, zasady przejrzystości oraz dobrej administracji. Strona skarżąca opiera się w tym zakresie na czterech zarzutach.

1. Zarzut pierwszy dotyczy braku uprawnień.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia istotnych wymogów proceduralnych w wyniku braku przedstawienia uzasadnienia.
3. Zarzut trzeci dotyczy braku uzasadnienia.
4. Zarzut czwarty dotyczy braku materialnej zgodności uzasadnienia.
1 Decyzja przyjęta w związku z decyzją wykonawczą Komisji C(2016)1587 final z dnia 17/03/2016 dotyczącą zmiany decyzji wykonawczej Komisji C(2014)2080 ustanawiającej wieloletni program roboczy na przyznawanie pomocy finansowej w dziedzinie trans-Europejskiej infrastruktury energetycznej w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.