Sprawa T-235/15 R: Pari Pharma v. EMA. - OpenLEX

Sprawa T-235/15 R: Pari Pharma v. EMA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.260.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2016 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 maja 2016 r. - Pari Pharma/EMA
(Sprawa T-235/15 R)

[Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Znajdujące się w posiadaniu EMA dokumenty dotyczące informacji przedstawionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego wnioskiem o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - Postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów - Wniosek o cofnięcie - Brak zmiany okoliczności - Artykuł 159 regulaminu postępowania przed Sądem]

Język postępowania: angielski

(2016/C 260/49)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Epping i W. Rehmann)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (przedstawiciele: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Spina, A. Rusanov i S. Marino, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat C. Schoonderbeek)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 159 regulaminu postępowania przed Sądem mający na celu cofnięcie postanowienia z dnia 1 września 2015 r., Pari Pharma/EMA (T-235/15 R, EU:T:2015:587), w którym zawieszono wykonanie decyzji EMA EMA/ 271043/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. o udzieleniu osobie trzeciej, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43), dostępu do niektórych dokumentów zawierających informacje przedstawione w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Vantobra.

Sentencja

1)
Wniosek o cofnięcie postanowienia z dnia 1 września 2015 r., Pari Pharma/EMA (T-235/15 R, EU:T:2015:587), zostaje oddalony.
2)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.